Hapja e Pusave

Komplast Group – Bënë hapjen e bunarev – puseve për ujë me gypa të Betonit dhe me gypa të Plastikës në të gjitha llojet e tokës dhe në guri.
Ne posedojmë makinerinë më moderne për hapjen e puseve dhe për shpime tjera siç janë: Shpime të piloteve, shpime gjeologjike dhe shpime gjeomekanike.
Prodhues i gypave të plastikës për ujësjellës dhe kanalizim prej Ø20mm – Ø315mm
Prodhues i gypave PVC për bunare – puse të Thellë dhe paisje tjera.